دپارتمان مطالعه بازار الرافدینبیانیه ارزش - دپارتمان مطالعه بازار الرافدین

بیانیه ارزش

1- مــا اعتقــاد داریــم کــه انســان و ارزش هــای انســانی والاتریــن و گرانبهاتریــن ســرمایه اســت. فعالیــت هــای ســازمانی مــا نبایــد بــه ایــن ســرمایه خســارت وارد کنــد.

2- ما از فعالیت هایی که به منافع، امنیت و ارزش های ملی کشور عراق آسیب وارد کند اجتناب می کنیم.

3- فعالیت های ما در هر کشور نباید با منافع، امنیت و ارزش های ملی آن کشور در تعارض باشد.

4- شـفاف سـازی و واضـح بـودن در همـکاری بـا مشـتری در تمـام فعالیـت هـا جـزء اصـول ماسـت. مـا همـواره تــاش داریــم در ابتــدا شــرایط همــکاری و مســائل پیرامونــی را بــا صداقــت بــه اطــاع مشــتری برســانیم تــا مشــتری امــکان انتخابــی آگاهانــه را داشــته باشــد.

5- در گـروه الرافدیـن تمـام همـکاران از بعـد انسـانی همسـان بـوده و از منظـر سـازمانی شایسـتگی افـراد را توانایـی هـا و میـزان انطبـاق آنهـا بـا منشـور اخاقـی و اهـداف سـازمانی تعییـم مـی نمایـد.

6- زمیـن و جامعـه بشـری گذشـتگان و سـرمایه آینـدگان اسـت. مـا نیـز تـاش خواهیـم کـرد بـه سـهم خـود در رشـد ایـن اعتـای ایـن دارایـی کمـک نماییـم.

7- مـا یـک سـازمان خدمـت رسـان هسـتیم. لـذا ایجـاد امنیـت خاطـر و راحتـی بـرای مشـتریان سـرلوحه تمـام فعالیـت هـای ماسـت.