دپارتمان مطالعه بازار الرافدینHonor Wave - دپارتمان مطالعه بازار الرافدین

شرکت Honor Wave

معرفی مشتری

HonorWave is a registered European trade mark which has employed U.S. designs to produce ideal MIMO parabolic antennas and router boards with MIMO capabilities.
These wireless solutions are available for 802.11a/n as well as 802.11ac applications.
High quality wireless links could be established with the variety of solutions offered to experts by HonorWave with reasonable prices.

خدمات الرافدین

خدمات واحد بازریابی و مطالعه بازار الرافدین به شرکت صبا الکتریک شریف (HonorWave)

  • شناسایی شرکت‌های فعال در حوزه مخابرات و بررسی اولیه امکان همکاری؛
  • برقراری ارتباط با شرکت‌های شناسایی‌شده؛
  • شناسایی نفرات کلیدی و مرتبط در این شرکت‌ها؛
  • تدوین و ارائه برنامه اولیه جهت ورود تجهیزات مخابراتی شرکت برای حضور در بازار.
1