دپارتمان مطالعه بازار الرافدینمعرفی گروه الرافدین - دپارتمان مطالعه بازار الرافدین

گــروه الرافدیــن، مجموعــه عراقــی اســت کــه دارای دفاتــر فعـال در کشـور عـراق و دیگـر کشـورها از جملـه ایـران مـی باشـد. ایـن گـروه بـا هـدف ایجـاد شـرایط مناسـب توسـعه تجـارت و سـرمایه گـذاری تاسـیس گردیـد. هـم اکنـون گـروه الرافدیــن بــا ارائــه خدمــات بازرگانــی و فنــی – مهندســی بــا روش هــای نویــن و ابزارهــای مناســب بــه عنــوان بزرگتریــن شــرکت خدماتــی در راســتای اهــداف و برنامــه هــای فــوق تبدیــل گردیــده اســت.

مــا در گــروه الرافدیــن تــلاش داریــم بــا شناســایی نیازهــا و بررســی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری در کشــور هــای عربـی، زمینـه مسـاعدی را بـرای شـرکت هـا و سـازمان هـای علاقــه منــد بــه ســرمایه گــذاری فراهــم نماییــم و اکنــون بـا محوریـت عـراق کلیـه فرصـت هـای سـرمایه گـذاری را از سراســر دنیــا جــذب نماییــم

شرکت های گروه الرافدین

شرکت شفق الرافدین

شرکت شفق الرافدین خدمات حقوقی و ثبت شرکت شما را در کشور مقصد انجام می دهد. با این کار شما صاحب یک هویت حقوقی خارجی شده و بسیاری از مشکلات تجاری خود را مرتفع می سازید.

شرکت نصر الرافدین

شرکت نصر الرافدین یک شرکت حمل و نقل است که عملیات لجستیکی ارسال و ترخیص محصولات شما را در کشور هدف انجام می دهد.​