دپارتمان مطالعه بازار الرافدینچشم انداز و مأموریت - دپارتمان مطالعه بازار الرافدین

چشم انداز

گــروه الرافدیــن امیــد دارد بــا ارائــه خدمــات درخــور بــه بزرگتریــن ارائــه دهنــده خدمــات فنــی – مهندســی ، بازرگانــی و توســعه تجــاری در حــوزه عــراق، کشــورهای عربــی و آســیای میانــه بــدل گــردد.

مأموریت

• گــروه الرافدیــن همــواره در تــلاش خواهــد بــود تــا بــا ارائــه زنجیــره خدمــات صادراتــی و مشــاوره ای تجــاری، فنــی و مهندســی در حــوزه صـادرات کالا و خدمـت بـه بـازار هـدف، بـا کاهـش هزینـه هـای مالـی و زمانــی مشــتریان در راســتای توســعه صــادرات، تســهیل و تســریع فرآینــد تجــارت، خدمــات خــود را بــا بهتریــن کیفیــت ارائــه نمایــد.

• ایــن گــروه در راســتای تســریع و توســعه کمــی و کیفــی صــادارت، بــا جــذب شــرکاء تجــاری اقــدام بــه مشــارکت بــا ســازمانهای اقتصــادی جهـت سـرمایه گـذاری مسـتقیم و ایجـاد کسـب و کارهـای مطلـوب در بازارهــای هــدف مــی نمایــد.