دپارتمان مطالعه بازار الرافدینمعرفی واحد بازاریابی و مطالعات بازار - دپارتمان مطالعه بازار الرافدین

خدمات مطالعه بازار و بازاریابی

تحقیقــات بــازار بــه عنــوان فرآینــد جمــع آوری و تجزیــه و تحلیــل سیسـتماتیک و هدفمنـد داده هایـی منسـوب بـه بـازار هـدف و محیـط رقابـت تلقـی مـی گـردد. در ایـن فراینـد تکنیکهـا و روشـهای تحلیلـی و آمـاری بـرای جمع آوری و تفسـیر اطاعـات بـه شـکلی منظـم بـه کار بســته مــی شــوند کــه ماهیتــاً شــامل پژوهشــهای آمــاری در محیــط کســب وکار مــی باشــند

خدمات

امکان سنجی صادرات محصول

شناسایی تجار و مراکز فروش عمده محصول در بازار هدف

پایش فروش محصول و عارضه یابی شرایط

مدیریت صادرات محصولات شرکت‌ها به بازار مقصد